Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν (John 6:60)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Therefore, Many of His Disciples, Having Heard

The text is, “Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπαν· σκληρός ἐστιν ὁ λόγος οὗτος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν”.

“Πολλοὶ”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “many”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“ἀκούσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having heard”.

“ἐκ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “from”, “out of”, or “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, accusative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“εἶπαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“σκληρός”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “hard”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λόγος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “message”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“δύναται”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “is able”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “it”.

“ἀκούειν”:  present, active, infinitive verb meaning “to hear”.

The meaning of this verse is,

Therefore, many of his disciples having heard, said, “This is the hard message. Who is able to hear it?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν (John 6:60) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation