περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω (John 16:10)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  And Concerning Righteousness, Because I Go To The Father

The text is, “περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με”.

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning

δικαιοσύνης -> feminine, singular, genitive noun -> righteousness

δέ -> particle -> and

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because | since

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

ὑπάγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I go

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

θεωρεῖτέ -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

And concerning righteousness, because I go to the Father, and you see me no longer.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 περὶ δικαιοσύνης δέ ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω (John 16:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation