Παιδία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς; ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν (I John 3:7)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  Children, Let No One Deceive You, the One Practicing Righteousness is Righteous

The text is, “Παιδία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς; ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν”.

Παιδία -> neuter, plural, vocative noun -> children

μηδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> no one

πλανάτω -> third person, singular, present, active, imperative verb -> let deceive

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ποιῶν -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> one practicing

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH**

δικαιοσύνην -> feminine, singular, accusative noun -> righteousness

δίκαιός -> masculine, singular, nominative adjective -> righteous

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> just as

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

δίκαιός -> masculine, singular, nominative adjective -> righteous

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

The meaning of this verse is,

Children, let no one deceive you; the one practicing righteousness is righteous, just as he is righteous.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Παιδία μηδεὶς πλανάτω ὑμᾶς; ὁ ποιῶν τὴν δικαιοσύνην δίκαιός ἐστιν (I John 3:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation