πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ (John 4:18)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title -> For Five Husbands You Have, And…

The text is, “πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστιν σου ἀνήρ· τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας”.

πέντε -> masculine, plural, accusative, cardinal adjective -> five

γὰρ -> explanatory coordinating conjunction -> for or since

ἄνδρας -> masculine, plural, accusative noun -> husbands

ἔσχες -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you have had

καὶ -> coordinating conjunction -> and

νῦν -> temporal adverb -> now

ὃν -> masculine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> the one

ἔχεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you have

οὐκ -> negative particle -> not

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

σου -> second person, personal, singular, genitive pronoun -> your

ἀνήρ -> third person, masculine, singular, nominative noun -> husband

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> moreover

ἀληθὲς -> neuter, singular, accusative noun -> truth

εἴρηκας -> second person, singular, perfect, active, indicative -> you have said

The meaning of this verse is,

since you have had five husbands and the one you have now is not your husband; moreover you have said truth.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες καὶ (John 4:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation