Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ (John 17:24)

The estimated reading time for this post is 118 seconds

Title:  Father, I Desire That Where I Am, These Also Whom You Have Given to Me Might Be With Me

The text is, “Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ ἵνα θεωρῶσιν τὴν δόξαν τὴν ἐμήν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου”.

Πάτερ -> masculine, singular, vocative noun -> Father

ὃ -> neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun -> whom

δέδωκάς -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you have given

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

θέλω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I desire

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

ὅπου -> adverb of place -> where

εἰμὶ -> first person, singular, present, indicative verb -> I am

ἐγὼ -> first person,personal, singular, nominative pronoun -> I

κἀκεῖνοι -> crasis of “καὶ” (adverb -> “and | also”) and “έκεΐ (masculine, plural, nominative, demonstrative pronoun -> “these | them | those” producing “and these, them, or those, ”. -> these also

ὦσιν -> third person, plural, present, subjunctive verb -> might be

μετ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

ἐμοῦ -> first person, personal singular, genitive pronoun -> me

ἵνα -> subordinating conjunction -> so that

θεωρῶσιν -> third person, plural, present, active, subjunctive verb -> they might see

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

δόξαν -> feminine, singular, accusative noun -> glory

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

ἐμήν -> feminine, singular, accusative, possessive adjective -> my

ἣν -> feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun -> which

δέδωκάς -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you gave

μοι -> first person, personal, singular, dative pronoun -> to me

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

ἠγάπησάς -> second person, singular, aorist, aorist, active, indicative verb -> you loved

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

πρὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> before

καταβολῆς -> feminine, singular, genitive noun -> foundation

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> of world

The meaning of this verse is,

Father, I desire that where I am, these also whom you have given to me might be there also, so that they might see the glory that you gave to me because you loved me before world’s foundation.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πάτερ, ὃ δέδωκάς μοι, θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσιν μετ’ ἐμοῦ (John 17:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation