πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί (John 10:8)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  As Many as All Who Came in Advance of Me are Thieves and Plunderers

The text is, “πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί, ἀλλ’ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative pronoun meaning “all” or “all”.

“ὅσοι”:  masculine, plural, nominative, correlative pronoun meaning “as many as”.

“ἦλθον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “who came”.

“πρὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “ahead” or “in advance”.

“ἐμοῦ”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “of me”.

“κλέπται”:  masculine, plural, nominative noun meaning “thieves”.

“εἰσὶν”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“λῃσταί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “brigands”, “plunderers”, or “robbers”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἤκουσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “did hear”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

“τὰ”:  neuter, plural, nominative article meaning “the”.

“πρόβατα”:  neuter, plural, nominative noun meaning “sheep”.

The meaning of this verse is,

As many as all who came ahead of me are thieves and plunderers, but the sheep do not hear them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάντες ὅσοι ἦλθον πρὸ ἐμοῦ κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί (John 10:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation