πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν (John 16:15)

The estimated reading time for this post is 75 seconds

Title:  All That The Father Has Is Mine; Because of This I Said That He Takes From Mine and He Will Declare to You

The text is, “πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν”.

πάντα -> neuter, plural, nominative adjective -> all

ὅσα -> neuter, plural, accusative, correlative pronoun -> that

ἔχει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> has

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἐμά -> neuter, plural, nominative, possessive adjective -> mine

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I said

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from | out of

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> the NRIEH

ἐμοῦ -> neuter, singular, genitive, possessive adjective -> mine

λαμβάνει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he takes

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀναγγελεῖ -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will (proclaim | declare | announce)

ὑμῖν ( second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

All that the Father has is mine; because of this I said that he takes from mine and will declare to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν (John 16:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation