πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν (John 1:3)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Through Him All Was Made and Without Him Was Made Not Even One Which Was Made

The text is, “πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν”.

πάντα -> neuter, plural, nominative adjective -> all

δι -> preposition taking the genitive for its object word -> through

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

ἐγένετο ->  third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> was made

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

χωρὶς -> improper preposition taking the genitive for its object word -> without

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

ἐγένετο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> was made

οὐδὲ -> adverb -> not even

ἕν -> neuter, singular, nominative, cardinal adjective -> one

ὃ -> neuter, singular, nominative, definite, reflexive pronoun -> which

γέγονεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> was made

The meaning of this verse is,

Through him all was made and without him was made not even one which was made.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν (John 1:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation