πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι (John 9:15)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  And So Again the Pharisees were Asking Him

The text is, “πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ ἐνιψάμην καὶ βλέπω”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“ἠρώτων”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “were asking”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Φαρισαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Pharisees”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“ἀνέβλεψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “you did receive sight”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he said”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“πηλὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “mud”.

“ἐπέθηκέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he put”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“ἐπὶ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “on” or “upon”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμοὺς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“καὶ’;  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐνιψάμην”:  first person, singular, aorist, middle, indicative meaning “I washed”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“βλέπω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I am seeing”.

The meaning of this verse is,

And so again the Pharisees were asking him, “How did you receive sight?”  He said to them, “He put mud on my eyes, and I washed, and I am seeing.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ Φαρισαῖοι (John 9:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation