οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου (John 1:30)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title: This is For Whom I Said, “After Me Comes a Man Who Was Before Me

The text is, “οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον· ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν”

οὗτός -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun-> this

ἐστιν ->singular, present, indicative verb-> is

ὑπὲρ -> preposition taking the genitive in its object word, -> for

οὗ -> definite, relative, masculine, singular genitive pronoun-> whom

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun-> I

εἶπον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb-> said

ὀπίσω -> improper preposition taking the genitive for its object word, -> after

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun-> me

ἔρχεται -> third person, singular, middle, indicative verb-> comes

ἀνὴρ -> masculine, singular, nominative noun-> a man

ὃς -> definite, relative, masculine, singular, nominative pronoun-> who

ἔμπροσθέν -< improper preposition taking the genitive for its object word, -> before

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun-> me

γέγονεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb-> was

ὅτι -> subordinating conjunction-> because

πρῶτός -> masculine, singular, nominative, ordinal adjective-> before

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun-> me

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb-> he was

This is for whom I said, “After me comes a man who was before me, because he was before me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτός ἐστιν ὑπὲρ οὗ ἐγὼ εἶπον ὀπίσω μου ἔρχεται ἀνὴρ ὃς ἔμπροσθέν μου (John 1:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation