οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν (John 8:27)

The estimated reading time for this post is 25 seconds

Title:  They Did Not Understand What the Father Was Saying to Them

The text is, “οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἔγνωσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they did understand”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “what”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “Father”.

“αὐτοῖς”:  third person,personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “was saying”.

The meaning of this verse is,

They did not understand what the Father was saying to them.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐκ ἔγνωσαν ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν (John 8:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation