οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος (John 15:15)

The estimated reading time for this post is 108 seconds

Title:  I Call You Servants No Longer, for the Servant Does Not Know What His Master Does

The text is, “οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα παρὰ τοῦ πατρός μου ἐγνώρισα ὑμῖν”.

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I call

ὑμᾶς -> second person, personal, accusative pronoun -> you

δούλους -> masculine, plural, accusative noun -> servants | slaves

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because | since | for

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δοῦλος -> masculine, singular, nominative noun -> servant

οὐκ -> negative particle -> not

οἶδεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> does know

τί -> neuter, singular, accusative, interrogative pronoun -> what

ποιεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> does

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

κύριος -> masculine, singular,nominative noun -> master

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

δὲ -> coordinating conjunction -> but

εἴρηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative  verb -> I have called

φίλους -> third person, masculine, plural, accusative adjective -> friends

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> that

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἤκουσα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I have heard

παρὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

πατρός -> masculine, singular, genitive noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

ἐγνώρισα -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> I have made known

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

I call you servants no longer, for the servant does not know what his master does, but I have called you friends, that I have made known to you all that I heard from my Father.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐκέτι λέγω ὑμᾶς δούλους ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἶδεν τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος (John 15:15) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation