οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι (John 20:9)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  For they Did Not Yet Understand the Scripture That It Was Necessary to Rise From the Dead

The text is, “οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι”.

οὐδέπω -> temporal adverb -> not yet

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

ᾔδεισαν -> third person, plural, pluperfect, active, indicative verb -> they did understand

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

γραφὴν -> feminine, singular, accusative noun -> scripture

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

δεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb ->  is necessary CER* was necessary

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> it

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

νεκρῶν -> masculine, plural, genitive adjective -> the dead

ἀναστῆναι -> aorist, active, infinitive verb -> to rise

The meaning of this verse is,

For they did not yet understand the scripture, that it was necessary to rise from the dead.

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the  example here, the verb “δεῖ” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν γραφὴν ὅτι δεῖ αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆναι (John 20:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation