οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν (John 4:20)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  Our Fathers Worshiped on This Mountain

The text is, “οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν· καὶ ὑμεῖς λέγετε ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος ὅπου προσκυνεῖν δεῖ”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατέρες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “fathers”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὄρει”:  neuter, singular, dative noun meaning “mountain”.

“τούτῳ”:  neuter, singular, dative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“προσεκύνησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “worshiped”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you” or “you people”.

“λέγετε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “say”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “into”.

“Ἱεροσολύμοις”:  neuter,  plural, dative, proper noun meaning “Jerusalem”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“τόπος”:  masculine, singular, nominative noun meaning “place”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“προσκυνεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to worship”.

“δεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “it is necessary”.

The meaning of this verse is,

“Our fathers worshiped in this mountain and you people say that in Jerusalem is the place where it is necessary to worship.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ ὄρει τούτῳ προσεκύνησαν (John 4:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation