οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ (John 7:11)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  Therefore the Jews Sought Him in the Festival

The text is, “οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ καὶ ἔλεγον· ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “Jews”.

“ἐζήτουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “did seek”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἑορτῇ”:  feminine, singular, dative noun meaning “festival”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “saying”.

“ποῦ”:  interrogative particle meaning “where”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

The meaning of this verse is,

Therefore the Jews did seek him in the festival, saying, “Where is he?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ (John 7:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation