οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς (John 21:8)

The estimated reading time for this post is 111 seconds

Title:  Now the Other Disciples Arrived in the Boat Since they Were Not Far From the Land

The text is, “οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς ἀλλ’ ὡς ἀπὸ πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων”.

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> now

ἄλλοι -> masculine, plural, nominative, demonstrative adjective -> other

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

τῷ -> neuter, singular, dative article -> in the

πλοιαρίῳ -> neuter, singular, dative noun -> boat

ἦλθον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> arrived | came

οὐ -> negative particle -> not

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> because | for

ἦσαν -> third person, plural, imperfect, indicative verb -> they were

μακρὰν -> adverb of place -> far away

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the

γῆς -> feminine, singular, genitive noun -> land

ἀλλ’ -> coordinating adversative conjunction -> but

ὡς -> particle -> about

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

πηχῶν -> masculine, plural, genitive noun -> yards

διακοσίων -> masculine, plural, genitive, cardinal adjective -> two hundred

σύροντες -> present, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> dragging

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

δίκτυον -> neuter, singular, accusative noun -> net

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the NRIEH*

ἰχθύων -> masculine, plural, genitive noun -> of fish

The meaning of this verse is,

Now the other disciples arrived in the boat, since they were not far from the land, but about two hundred yards, dragging the net of fish.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ ἦλθον οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς (John 21:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation