οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς (John 8:9)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  But They, Having Heard It, Were Going Away, One by One

The text is, “οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ κατελείφθη μόνος καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “they”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἀκούσαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having heard it”.

“ἐξήρχοντο”:  third person, plural, imperfect, middle, indicative verb meaning “were going away”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“καθ’”:  preposition taking the nominative for its object word and meaning “according to” or “by”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἀρξάμενοι”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “beginning”.

“ἀπὸ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“πρεσβυτέρων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “more advanced in years”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“κατελείφθη”:  third person, singular, aorist, passive, indicative verb meaning “he was left”.

“μόνος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “alone”.

“καὶ”  coordinating conjunction meaning “also”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“γυνὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “woman”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“μέσῳ”:  neuter, singular, dative adjective meaning “the midst”.

“οὖσα”:  present, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “standing”.

The meaning of this verse is,

But they, having heard it, were going away, one by one, beginning with the more advanced in years, and also he was left with the woman standing alone in the midst.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ’ εἷς (John 8:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation