νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ (John 6:30)

The estimated reading time for this post is 78 seconds

Title:  Now We Know that You Know All, and You Have No Need that Anyone Should Question You

The text is, “νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες”.

νῦν -> temporal adverb -> now

οἴδαμεν -> first person, plural, perfect, active, indicative verb -> we know

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

οἶδας -> second person, singular, perfect, active, indicative verb -> you know

πάντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐ -> negative particle -> no | not

χρείαν -> feminine, singular, accusative noun -> need

ἔχεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you have

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

τίς -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

σε -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

ἐρωτᾷ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> should question

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τούτῳ -> neuter, singular, dative, demonstrative pronoun -> this

πιστεύομεν -> first person, plural, present, active, indicative verb -> we believe

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

θεοῦ -> masculine, singular, genitive noun -> God

ἐξῆλθες -> second person, singular, aorist, active, indicative verb -> you came

The meaning of this verse is,

Now we know that you know all, and that you have no need that anyone should question you.  We believe that you came from God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ (John 6:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation