νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω (John 12:31)

The estimated reading time for this post is 46 seconds

Title:  Now is the Judgment of This World, Now the Ruler of This World Will Be Cast Away, Out

The text is, “νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“κρίσις”:  feminine, singular, nominative noun meaning “judgment”.

“ἐστὶν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“τούτου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “this”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἄρχων”:  masculine, singular, nominative noun meaning “ruler”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“τούτου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “of this”.

“ἐκβληθήσεται”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will be sent away”.

“ἔξω”:  adverb of place meaning “out”.

The meaning of this verse is,

Now is the judgment of this world, now the ruler of this world will be cast away, out.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 νῦν κρίσις ἐστὶν τοῦ κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω (John 12:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation