νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· ποῦ ὑπάγεις (John 16:5)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title:  But Now I Go To The One Having Sent Me, and No One Of You Asks Me, “Where Do You Go?”

The text is, “νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· ποῦ ὑπάγεις”.

νῦν -> temporal adverb -> now

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ὑπάγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I go

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πέμψαντά -> aorist, active, participial, masculine, singular, accusative verb -> one having sent

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> no one

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

ἐρωτᾷ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> asks

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

ποῦ -> interrogative particle -> where

ὑπάγεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> do you go

The meaning of this verse is,

Now I go to the one having sent me, and no one of you asks me, “Where do you go?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με· ποῦ ὑπάγεις (John 16:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation