Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ· κεκρυμμένος (John 19:38)

The estimated reading time for this post is 137 seconds

Title:  But After These Things Joseph of Arimathea, Being a Disciple of Jesus, Being Hidden

The text is, “Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ· κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἵνα ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ· καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλᾶτος. ἦλθεν οὖν καὶ ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ”.

Μετὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> after

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἠρώτησεν -> third person, singular, aorist, active indicative verb -> asked

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Πιλᾶτον -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Pilate

Ἰωσὴφ -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Joseph

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἀπὸ -> preposition taking the genitive for its object word -> of

Ἁριμαθαίας -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Arimathea

ὢν -> present, participial, masculine, singular, nominative verb -> being

μαθητὴς -> masculine, singular, nominative noun -> a disciple

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰησοῦ -> masculine, singular, genitive, proper noun -> Jesus

·κεκρυμμένος -> perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb -> being hidden

δὲ -> coordinating conjunction -> but

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> because of

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

φόβον -> masculine, singular, accusative noun -> fear

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive noun -> Jews

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

ἄρῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he might take away

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

σῶμα -> neuter, singular, accusative noun -> body

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH

Ἰησοῦ· -> masculine, singular, genitive noun -> of Jesus

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἐπέτρεψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> permitted

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

ἦλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> he cam

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἦρεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> took away

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

 σῶμα -> neuter, singular, accusative noun -> body

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

But after these things, Joseph of Arimathea, being a disciple of Jesus, being Hidden, because of the fear of the Jews, asked Pilate that he might take away the body of Jesus, and Pilate permitted, so he came and took away his body.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ δὲ ταῦτα ἠρώτησεν τὸν Πιλᾶτον Ἰωσὴφ [ὁ] ἀπὸ Ἁριμαθαίας, ὢν μαθητὴς τοῦ Ἰησοῦ· κεκρυμμένος (John 19:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation