μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ (John 15:4)

The estimated reading time for this post is 111 seconds

Title:  Abide in Me, and I in You, as the Branch is Not Able From Itself to Bear Fruit

The text is, “μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μένητε”.

μείνατε -> continue | rest | remain | abide

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοί -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

κἀγὼ -> crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun) -> and I

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> first person, personal, singular, dative pronoun -> you

καθὼς -> subordinating comparative conjunction -> as

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

κλῆμα -> neuter, singular, nominative noun -> branch

οὐ -> negative particle -> not

δύναται -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> is able

καρπὸν -> masculine, singular, accusative noun -> fruit

φέρειν -> present, active, infinitive verb -> to bear

ἀφ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἑαυτοῦ -> third person, neuter, singular, genitive, reflexive pronoun -> itself

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> unless

μὴ -> negative particle -> not NRIEH

μένῃ -> third person, singular, present, active, subjunctive verb -> it should abide

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the

ἀμπέλῳ -> feminine, singular, dative noun -> vine | vineyard

οὕτως -> demonstrative adverb -> so

οὐδὲ -> adverb -> not even

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ἐὰν -> subordinating conditional conjunction -> unless

μὴ -> negative particle -> not NRIEH

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative -> me

μένητε -> second person, plural, present, active, subjunctive verb -> should continue | should rest | should remain | should abide

The meaning of this verse is,

Abide in me, and I in you, as the branch is not able to bear fruit from itself, unless it should abide in the vine, so not even you, unless you should continue in me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ’ ἑαυτοῦ (John 15:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation