Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις (John 16:29)

The estimated reading time for this post is 52 seconds

Title:  His Disciples Say, “Look!  Now You Speak in Boldness, and You Do Not Speak One Parable”

The text is, “Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις”.

Λέγουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> say

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

ἴδε -> interjection -> look!

νῦν -> temporal adverb -> now

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

παρρησίᾳ -> feminine, singular, dative noun -> boldness

λαλεῖς -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you speak

καὶ -> coordinating conjunction -> and

παροιμίαν -> feminine, singular, accusative noun -> parable

οὐδεμίαν -> feminine, singular, accusative, indefinite adjective -> not one

λέγεις -> second person, singular, present, active, indicative verb -> you do speak

The meaning of this verse is,

His disciples say, “Look!   Now you speak in boldness, and you do not speak one parable.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ· ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις (John 16:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation