λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον (John 11:39)

The estimated reading time for this post is 58 seconds

Title:  Jesus Said, “Take Away the Stone”

The text is, “λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον. λέγει αὐτῷ ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελευτηκότος Μάρθα· κύριε, ἤδη ὄζει, τεταρταῖος γάρ ἐστιν”.

“λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ἄρατε”:  second person, plural, aorist, active, imperative verb meaning “take away”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“λίθον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “stone”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀδελφὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “sister”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“τετελευτηκότος”:  perfect, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one having died”.

“Μάρθα”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Martha”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “time”.

“ὄζει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “he stinks”.

“τεταρταῖος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “the fourth day”.

“γάρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”

The meaning of this verse is,

Jesus said, “Take away the stone.  The sister of the one having died, Martha, says to him, “Lord, time he stinks, for it is the fourth day.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει ὁ Ἰησοῦς· ἄρατε τὸν λίθον (John 11:39) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation