λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς (John 7:50)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  Nicodemus Says to Them

The text is, “λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς, ὁ ἐλθὼν πρὸς αὐτὸν [τὸ] πρότερον, εἷς ὢν ἐξ αὐτῶν”.

“λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “says”.

“Νικόδημος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Nicodemus”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτούς”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἐλθὼν”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having gone”.

“πρὸς”:    preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “who”.

“πρότερον”:  comparative adverb meaning “before”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word meaning “of”.

“αὐτῶν”:  third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun meaning “them”.

The meaning of this verse is,

Nicodemus says to them, the one having gone to him before, being of them,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει Νικόδημος πρὸς αὐτούς (John 7:50) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation