Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι (John 12:4)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Now Judas Iscariot, One of His Disciples, Who Being About to Betray Him, Said

The text is, “Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι”.

“Λέγει”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “said”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “now”.

“Ἰούδας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Judas”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰσκαριώτης”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Iscariot”.

“εἷς”:  masculine, singular, nominative, cardinal adjective meaning “one”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθητῶν”:  masculine, plural, genitive noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “who”.

“μέλλων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being about”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“παραδιδόναι”:  present, active, infinitive verb meaning “to betray”.

The meaning of this verse is,

Now Judas Iscariot,  one of his disciples, who was about to betray him, said,

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει δὲ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι (John 12:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation