λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἔγειρε (John 5:8)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  Jesus Said to Him, Rise

λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἔγειρε ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“ἔγειρε”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “rise”.

“ἆρον”:  second person, singular, aorist, active, imperative, verb meaning “take up”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κράβαττόν”: masculine, singular, accusative noun meaning “bed”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“περιπάτει”: second person, singular, present, active, imperative verb meaning “walk”.

The meaning of this verse is,

Jesus says to him,”Rise, take up your bed, and walk.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς ἔγειρε (John 5:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation