λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι (John 13:10)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  Jesus Says to Him, “The One Having Been Bathed Has No Need to Wash

The text is, “λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι, ἀλλ’ ἔστιν καθαρὸς ὅλος· καὶ ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ’ οὐχὶ πάντες”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“λελουμένος”:  perfect, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having bathed” or “one having been bathed”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “no”.

“ἔχει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “has”.

“χρείαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “need”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“μὴ”:  negative particle meaning “except” or “not”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the”.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“νίψασθαι”:  aorist, middle, infinitive verb meaning “to wash”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἔστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“καθαρὸς”:  masculine, singular, nominative, adjective meaning “clean”.

“ὅλος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “entirely”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”

“καθαροί”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “clean”.

“ἐστε”:  second person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“οὐχὶ”:  negative particle meaning “not”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

The meaning of this verse is,

Jesus says to him, “The one having been bathed has no need to wash, except the feet, but is entirely clean, and you are clean, but not all.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ὁ λελουμένος οὐκ ἔχει χρείαν εἰ μὴ τοὺς πόδας νίψασθαι (John 13:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation