Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται (John 4:25)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  She Said to Him, “I Know that Messiah is Coming”

The text is, “Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα”.

“Λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“γυνή”:  feminine, singular, nominative noun meaning “woman”.

“οἶδα”:  first person, perfect, active, indicative verb meaning “I know”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“Μεσσίας”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Messiah”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes” or “is coming”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “who”.

“λεγόμενος”:  present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “being called”.

“χριστός”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“ὅταν”:  subordinating conjunction meaning “when”.

“ἔλθῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he shall come”.

“ἐκεῖνος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἀναγγελεῖ”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “shall proclaim”.

“ἡμῖν”:  first person, personal, plural, dative pronoun meaning “to us”.

“ἅπαντα”:  neuter, plural, accusative adjective meaning “all things”.

The meaning of this verse is,

The woman says to him, “I know that Messiah comes, who, being called Christ, when he comes, he will proclaim to us all things.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται (John 4:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation