Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται (John 4:25)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title -> The Woman Said to Him, “I Know that Messiah is Coming”

The text is, “Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται ὁ λεγόμενος χριστός· ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ ἡμῖν ἅπαντα”.

Λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER* said

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

γυνή -> feminine, singular, nominative noun -> woman

οἶδα -> first person, perfect, active, indicative verb -> I know

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

Μεσσίας -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Messiah

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> is coming

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> who

λεγόμενος -> present, passive, participial, masculine, singular, nominative verb -> being called

χριστός -> masculine, singular, nominative noun -> Christ

ὅταν -> subordinating conjunction -> when

ἔλθῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he shall come

ἐκεῖνος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἀναγγελεῖ -> third person, singular, future, active, indicative verb -> shall proclaim

ἡμῖν -> first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

ἅπαντα -> neuter, plural, accusative adjective -> all things

The meaning of this verse is,

The woman said to him, ‘I know that Messiah comes, he who being called Christ, when he comes, will proclaim to us all things.’”

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the first example here, the verb “λέγει” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει αὐτῷ ἡ γυνή· οἶδα ὅτι Μεσσίας ἔρχεται (John 4:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation