Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν (John 14:8)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Philip Says to Him, “Lord, You Show to Us the Father, and We Are Content”

The text is, “Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν”.

Λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

Φίλιππος ->  masculine, singular, nominative, proper noun -> Philip

κύριε -> masculine, singular, vocative noun -> Lord

δεῖξον -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you show

ἡμῖν ->  first person, personal, plural, dative pronoun -> to us

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀρκεῖ -> first person, plural, present, active, indicative verb -> are content

ἡμῖν ->  first person, personal, plural, dative pronoun -> we

The meaning of this verse is,

Philip says to him, “Lord, you show us the Father, and we are content.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ ἀρκεῖ ἡμῖν (John 14:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation