λέγει αὐτῇ· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα (John 4:16)

The estimated reading time for this post is 35 seconds

Title:  He Said to Her, “Go, Call Your Husband”

The text is, “λέγει αὐτῇ· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα σου καὶ ἐλθὲ ἐνθάδε”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “He says”.

“αὐτῇ”:  third person, personal, feminine, singular, dative pronoun meaning “to her”.

“ὕπαγε”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “go”.

“φώνησον”:  second person, singular, present, active, imperative verb meaning “call”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἄνδρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “husband”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐλθὲ”:  second person,singular, aorist, active, imperative verb meaning “come”.

“ἐνθάδε”:  adverb of place meaning “here” or “to this place”

The meaning of this verse is,

He says to her, “Go, call your husband, and you come here.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῇ· ὕπαγε φώνησον τὸν ἄνδρα (John 4:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation