κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (John 1:34)

The estimated reading time for this post is 56 seconds

\Title: And I Had Seen and Had Borne Witness that He is the Son of Go

The text is, “κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεου

κἀγὼ -> crasis combining the coordinating conjunction -> and with the first person, personal, singular, nominative pronoun -> I, -> and I

ἑώρακα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> had seen

καὶ -> coordinating conjunction -> and

μεμαρτύρηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> had borne witness

ὅτι -> subordinating, complementing conjunction -> because, since, or that

οὗτός -> third person, demonstrative, masculine, singular, nominative pronoun -> he

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

υἱὸς -> masculine, singular, nominative noun -> son

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the, but it is not rendered into English as it is superfluous in that context

θεοῦ-> masculine, singular, genitive (or possessive case) noun -> God

The meaning of ise is “and I had seen and had borne witness that he is the Son of God.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 κἀγὼ ἑώρακα καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ (John 1:34) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation