κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτό (John 1:31)

The estimated reading time for this post is 70 seconds

Title: And I Did Not Know Him

The text is, “κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτόν, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ διὰ τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν ὕδατι βαπτίζω

κἀγὼ -> crasis combining the coordinating conjunction -> and with the first person, personal, singular, nominative pronoun -> I-> and I

οὐκ -> negative particle -> not

ᾔδειν -> first person, singular, pluperfect (acting as an aorist), active, indicative verb -> did know

αὐτόν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

ἀλλ -> n adversative coordinating conjunction -> rather

ἵνα -> coordinating conjunction of purpose -> so that

φανερωθῇ -> third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> he might be revealed

τῷ → masculine singular dative article -> to

Ἰσραὴλ -> masculine, singular, dative, proper noun -> Israel

διὰ -> preposition taking the accusative for its object word, and -> because

τοῦτο -> neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun -> of this

ἦλθον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ἐν -> preposition taking the dative for its object word, and -> in

ὕδατι -> neuter, singular, dative noun -> water

βαπτίζων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> baptizing

The meaning of this verse is

And I did not know him, rather so that he might be revealed to Israel, because of this I came baptizing in water.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 κἀγὼ οὐκ ᾔδειν αὐτό (John 1:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation