καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς (John 16:22)

The estimated reading time for this post is 86 seconds

Title:  So Now On The One Hand You Also Have Sorrow, But I Will See You Again

The text is, “καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν”.

καὶ -> adverb -> also

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

νῦν -> temporal adverb -> now

μὲν -> particle -> on the one hand

λύπην -> feminine, singular, accusative noun -> sorrow

ἔχετε -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you have

πάλιν -> adverb -> again

δὲ -> particle -> but

ὄψομαι -> first person, singular, future, middle, indicative verb -> I will see

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

καὶ -> coordinating conjunction -> and

χαρήσεται -> third person, singular, future, passive, indicative verb ->will rejoice

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the NRIEH

καρδία -> feminine, singular, nominative noun -> heart

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

χαρὰν -> feminine, singular, accusative noun -> joy

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> your

οὐδεὶς -> masculine, singular, nominative, indefinite adjective -> nothing

αἴρει -> third person, singular, present, active, indicative -> takes

ἀφ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

The meaning of this verse is,

So now on the one hand you also have sorrow, but I will see you again, and your heart will rejoice, and nothing takes your joy from you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην ἔχετε πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς (John 16:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation