καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου (John 2:25)

The estimated reading time for this post is 97 seconds

Title -> And Needed No One to Bear Witness About Man

The text is, “καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὅτι -> subordinating conjunction of causation -> because

οὐ -> negative particle -> no

χρείαν -> feminine, singular, accusative noun -> need

εἶχεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> he had

ἵνα -> coordinating conjunction -> that

ἵνα -> masculine, singular, nominative, indefinite pronoun -> anyone

μαρτυρήσῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> should bear witness

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word and -> concerning

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NRIEH**

ἀνθρώπου -> masculine, singular, genitive noun -> man

αὐτὸς -> third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun -> he

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> since

ἐγίνωσκεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> knew

τί -> neuter, singular, nominative pronoun -> what

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

ἐν -> preposition taking the dative for its object word and -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the NRIEH

ἀνθρώπῳ -> masculine, singular, dative noun -> mankind or man

The meaning of this verse is, and because he had no need that anyone should bear witness about man, since he knew what was in mankind.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου (John 2:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation