καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου (John 2:25)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  And Needed No One to Bear Witness About Man

The text is:

καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου· αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί ἦν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction of causation meaning “because”.

“οὐ”:  negative particle meaning “no”.

“χρείαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “need”.

“εἶχεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he had”.

“ἵνα”:  coordinating conjunction meaning “that”.

“ἵνα”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“μαρτυρήσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should bear witness”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about” or “concerning”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “man”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “he”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for” or “since”.

“ἐγίνωσκεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “knew”.

“τί”:  neuter, singular, nominative pronoun meaning “what”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀνθρώπῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “mankind” or “man”.

The meaning of this verse is, “and because he had no need that anyone should bear witness about man, since he knew what was in mankind.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου (John 2:25) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation