καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν (John 1:4)

The estimated reading time for this post is 26 seconds

Title:  And Where I Go, You Know the Way

The text is, “καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὅπου -> adverb of place -> where

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

ὑπάγω ->first person, singular, present, active, indicative verb -> go

οἴδατε -> second person, plural, perfect, active, indicative verb -> you know

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the

ὁδόν -> feminine, singular, accusative noun -> way

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν (John 1:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation