καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν (John 8:29)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And the One Having Sent Me is With Me

The text is, “καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν· οὐκ ἀφῆκέν με μόνον, ὅτι ἐγὼ τὰ ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πέμψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“μετ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“ἐμοῦ:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “me”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἀφῆκέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he did leave”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“μόνον”:  masculine, singular, accusative adjective meaning “alone”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “for”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“τὰ”:  neuter, plural, accusative article meaning “the”.

“ἀρεστὰ”:  neuter, plural, accusative, verbal adjective meaning “acceptable”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “for him”.

“ποιῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I do”.

“πάντοτε”:  temporal adverb meaning “always”.

The meaning of this verse is,

And the one having sent me is with me; he did not leave me alone, for I always do the acceptable for him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ὁ πέμψας με μετ’ ἐμοῦ ἐστιν (John 8:29) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation