καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (John 9:2)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  And His Disciples Asked Him

The text is, “καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγοντες· ῥαββί, τίς ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἠρώτησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “asked”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “his”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“λέγοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “saying”.

“ῥαββί”:  Hebraicized particle meaning “Rabbi”.

“τίς”: masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “who”.

“ἥμαρτεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “sinned”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this one”.

“ἢ”:  particle meaning “or”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“γονεῖς”:  masculine, plural, nominative noun meaning “parents”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἵνα”:  subordinating conjunction meaning “so that”.

“τυφλὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “blind”.

“γεννηθῇ”:  third person, singular, aorist, passive, subjunctive verb meaning “he should be”.

The meaning of this verse is,

And his disciples asked him, saying “Rabbi, who sinned, this one, or the parents, so that he should be born blind?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (John 9:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation