καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί (John 8:23)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  And He Was Saying to Them, “You are from below, I am from Above.”

The text is, “καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί· ὑμεῖς ἐκ τούτου τοῦ κόσμου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἔλεγεν”:  third person, singular, imperfect, active, indicative verb meaning “he was saying”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κάτω”:  adverb of place meaning “below”.

“ἐστέ”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τῶν”:  neuter, plural, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἄνω”:  adverb of place meaning “above”.

“εἰμί”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or”from”.

“τούτου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “this”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“ἐστέ”:  third person, plural, present, indicative verb meaning “are”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“εἰμὶ”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“τούτου”:  masculine, singular, genitive, demonstrative pronoun meaning “this”.

The meaning of this verse is,

And he was saying to them, “You are from below; I am from above.  You are of this world; I am not of this world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστέ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω εἰμί (John 8:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation