καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν (John 14:3)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  And if I Should Go and I Should Prepare a Place for You

The text is, “καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ καὶ ὑμεῖς ἦτε”.

καὶ ->  coordinating conjunction -> and

ἐὰν ->  subordinating conditional conjunction -> if

πορευθῶ -> first person, singular, aorist, passive, subjunctive verb -> I should go

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἑτοιμάσω -> first person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> I should prepare

τόπον -> masculine, singular, accusative noun -> a place

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> for you

πάλιν -> adverb -> again

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> I come

καὶ ->  coordinating conjunction -> and

παραλήμψομαι -> first person, singular, future, middle, indicative verb -> will take

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

ἐμαυτόν -> first person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun -> myself

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

ὅπου -> adverb of place -> where

εἰμὶ -> first person, singular, present, indicative verb -> am

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

καὶ -> adverb -> also

ὑμεῖς -> second person, personal, plural, nominative pronoun -> you

ἦτε -> second person, plural, present, subjunctive verb -> shall be

The meaning of this verse is,

And if I should go and I should prepare a place for you, I come again and will take you to myself so that where I am you also shall be.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω τόπον ὑμῖν (John 14:3) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation