Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν (John 16:23)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  And In That Day You Will Ask Me Nothing

The text is, “Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν”.

Καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐκείνῃ -> feminine, singular, dative, demonstrative pronoun -> that

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

ἡμέρᾳ -> feminine, singular, dative noun -> day

ἐμὲ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

οὐκ -> negative particle -> not NRIEH

ἐρωτήσετε -> second person, plural, future, active, indicative verb -> you will ask

οὐδέν -> neuter, singular, accusative, indefinite adjective -> nothing

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

ἀμὴν -> Hebraicized particle -> truly

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I say

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἄν -> subordinating conditional conjunction -> whatever

τι -> neuter, singular, accusative, indefinite pronoun -> anyone

αἰτήσητε -> second person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> should ask

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the NRIEH

ὀνόματί -> neuter, singular, dative noun -> name

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

δώσει -> third person, singular, future, active, indicative verb -> he will give

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

And in that day you will ask me nothing.  Truly, truly, I say to you, whatever anyone should ask the Father in my name, he will give it to you.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν (John 16:23) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation