καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον (John 6:17)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  And Embarked Into a Boat

The text is, “καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσσης εἰς Καφαρναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει καὶ οὔπω ἐληλύθει πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς”

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐμβάντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “embarked”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“πλοῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “a boat”.

“ἤρχοντο”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “started”.

“πέραν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “across”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θαλάσσης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “sea”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“Καφαρναούμ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Capernaum”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“σκοτία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “dark”.

“ἤδη”:  temporal adverb meaning “already”.

“ἐγεγόνει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “it was”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“ἐληλύθει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “had come”.

“πρὸς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“αὐτοὺς”:  third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

The meaning of this verse is,

and embarked into a boat, started across the sea into Capernaum, and already it was dark, and Jesus had not yet come to them.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἐμβάντες εἰς πλοῖον (John 6:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation