Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

(John 1:32,

Greek title: Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ

Title: And John Witnessed, Saying, “Because I Saw the Spirit Descending From Heaven”

The text is, “Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν

“Καὶ” is a coordinating additive conjunction meaning “and”.

“ἐμαρτύρησεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “witnessed”.

“Ἰωάννης” is a third person, singular, masculine, nominative, proper noun meaning “John”.

“λέγων” is a present, active,participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ὅτι” is a recitative, subordinating conjunction meaning “because”.

“τεθέαμαι” is a first person, singular, perfect, middle, indicative verb meaning “I saw”.

“τὸ” is a neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πνεῦμα” is a neuter, singular, accusative noun meaning “spirit”.

“καταβαῖνον” is a present, active, participial, neuter, singular, accusative verb meaning “descending”.

“ὡς” is a particle meaning “like”.

“περιστερὰν” is a feminine, singular, accusative noun meaning “a , dove”.

“ἐξ” is a preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“οὐρανοῦ” is a masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“καὶ” is a coordinating additive conjunction meaning “and”.

“ἔμεινεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “it remained”

“ἐπ” is a preposition taking the accusative for its object word and meaning “on” or “upon”.

“αὐτόν” is a third person, personal, masculine singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

And John witnessed, saying, “Because I saw the spirit descending from heaven and it remained on him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation