Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32)

The estimated reading time for this post is 63 seconds

Title: And John Witnessed, Saying, “Because I Saw the Spirit Descending From Heaven, and it Remained on Him”

The text is, “Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ καὶ ἔμεινεν ἐπ’ αὐτόν

“Καὶ” is a coordinating additive conjunction meaning “and”.

“ἐμαρτύρησεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “witnessed”.

“Ἰωάννης” is a third person, singular, masculine, nominative, proper noun meaning “John”.

“λέγων” is a present, active,participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ὅτι” is a recitative, subordinating conjunction meaning “because”.

“τεθέαμαι” is a first person, singular, perfect, middle, indicative verb meaning “I saw”.

“τὸ” is a neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“πνεῦμα” is a neuter, singular, accusative noun meaning “spirit”.

“καταβαῖνον” is a present, active, participial, neuter, singular, accusative verb meaning “descending”.

“ὡς” is a particle meaning “like”.

“περιστερὰν” is a feminine, singular, accusative noun meaning “a , dove”.

“ἐξ” is a preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“οὐρανοῦ” is a masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“καὶ” is a coordinating additive conjunction meaning “and”.

“ἔμεινεν” is a third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “it remained”

“ἐπ” is a preposition taking the accusative for its object word and meaning “on” or “upon”.

“αὐτόν” is a third person, personal, masculine singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

And John witnessed, saying, “Because I saw the spirit descending from heaven and it remained on him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ ἐμαρτύρησεν Ἰωάννης λέγων ὅτι τεθέαμαι τὸ πνεῦμα καταβαῖνον ὡς περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ (John 1:32) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation