καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ (John 1:40.c)

The estimated reading time for this post is 12 seconds

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀκολουθησάντων” is an aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “following”.

“αὐτῷ” is a third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him” (meaning Jesus).

The sense of this clause is “and following him (Jesus).”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ ἀκολουθησάντων αὐτῷ (John 1:40.c) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation