καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων (John 20:7)

The estimated reading time for this post is 101 seconds

Title:  And the Handkerchief Which Had Been On His Head, Not With The Cloths

The text is, “καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

σουδάριον -> neuter, singular, accusative noun -> handkerchief

ὃ -> neuter, singular, nominative, definite, relative pronoun -> which

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> had been

ἐπὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> on

τῆς -> feminine, singular, genitive article -> the NRIEH*

κεφαλῆς -> feminine, singular, genitive noun -> head

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

οὐ -> negative particle -> not

μετὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

τῶν -> neuter, plural, genitive article -> the

ὀθονίων -> neuter, plural, genitive noun -> cloths

κείμενον -> present, active, participial, neuter, singular, accusative verb -> lying

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

χωρὶς -> adverb -> separately | by itself

ἐντετυλιγμένον -> perfect, passive, participial, neuter, singular, accusative verb -> having been folded

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

ἕνα -> masculine, singular, accusative, cardinal adjective -> one

τόπον -> masculine, singular, accusative noun -> place

The meaning of this verse is,

And the handkerchief which had been on his head, not lying with the cloths but by itself, having been folded in one place.

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τὸ σουδάριον, ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων (John 20:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation