καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς (John 17:10)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  And All Mine Is Yours and Yours Mine and I Am Glorified in You

The text is, “καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς”.

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὰ -> neuter, plural, nominative article -> the NRIEH

ἐμὰ -> neuter, plural, nominative, possessive adjective -> mine

πάντα -> neuter, plural, nominative adjective -> all

σά -> neuter, plural, nominative, possessive adjective -> yours

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

καὶ -> coordinating conjunction -> and

τὰ -> neuter, plural, nominative article -> the NRIEH

σὰ -> neuter, plural, nominative, possessive adjective -> yours

ἐμά -> neuter, plural, nominative, possessive adjective -> mine

καὶ -> coordinating conjunction -> and

δεδόξασμαι -> first person, singular, perfect, passive, indicative verb -> I am glorified

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτοῖς -> second person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> you

The meaning of this verse is,

And all mine is yours, and yours mine, and I am glorified in you.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστιν καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς (John 17:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation