καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ (John 19:2)

The estimated reading time for this post is 65 seconds

Title:  And the Soldiers, Having Woven a Crown of Thorns, Laid it on His Head

The text is, “καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν περιέβαλον αὐτὸν”.

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

στρατιῶται -> masculine, plural, nominative noun -> soldiers

πλέξαντες -> aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb -> having woven

στέφανον -> masculine, singular, accusative noun -> a crown

ἐξ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

ἀκανθῶν -> feminine, plural, genitive noun -> thorns

ἐπέθηκαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> laid it

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> on his

τῇ -> feminine, singular, dative article -> the NRIEH

κεφαλῇ -> feminine, singular, dative noun -> head

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἱμάτιον -> neuter, singular, accusative noun -> garment | robe

πορφυροῦν -> neuter, singular, accusative adjective -> with a purple

περιέβαλον -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they clothed

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

The meaning of this verse is,

And the soldiers, having woven a crown of thorns, laid it on his head, and with a purple robe they clothed him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 καὶ οἱ στρατιῶται πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ (John 19:2) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation