Καὶ μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος (I John 3:13)

The estimated reading time for this post is 38 seconds

Title:  And Do Not Be Filled With Wonder, Brothers, that the World Abhors You

The text is, “Καὶ μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί, εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος”.

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

μὴ -> negative particle -> not

θαυμάζετε -> second person, plural, present, active, imperative verb -> do be filled with wonder

ἀδελφοί -> masculine, plural, vocative noun -> brothers

εἰ -> subordinating complementary conjunction -> that

μισεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> abhors

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

κόσμος -> masculine, singular, nominative noun -> world

The meaning of this verse is,

And do not be filled with wonder, brothers, that the world abhors you.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί εἰ μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος (I John 3:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation