Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (John 20:26)

The estimated reading time for this post is 128 seconds

Title:  And After Eight Days, His Disciples Were Again Inside

The text is, “Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ Θωμᾶς μετ αὐτῶν ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς τῶν θυρῶν κεκλεισμένων καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν· εἰρήνη ὑμῖν”.

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

μεθ’ -> preposition taking the accusative for its object word -> after

ἡμέρας -> feminine, plural, accusative noun -> days

ὀ -> feminine, plural, accusative, cardinal adjective -> eight

πάλιν -> adverb -> again

ἦσαν -> third person, plural, imperfect, indicative verb -> were

ἔσω -> adverb -> inside

οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the NRIEH*

μαθηταὶ -> masculine, plural, nominative noun -> disciples

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> his

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

Θωμᾶς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Thomas

μετ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> them

ἔρχεται -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

τῶν -> feminine, plural, genitive article -> the

θυρῶν -> feminine, plural, genitive noun -> doors

κεκλεισμένων -> perfect, middle, participial, feminine, plural, genitive verb -> being shut

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἔστη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> stood

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

μέσον -> neuter, singular, accusative noun -> midst

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἶπεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

εἰρήνη -> feminine, singular, nominative noun -> peace

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

The meaning of this verse is,

And after eight days his disciples were again inside, and Thomas with them.  The doors being shut, Jesus came and stood in the midst and said, “Peace to you.”

*NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Καὶ μεθ’ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ (John 20:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation